Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi kanunca yapılan güncellemelere uygun olarak güncelleneceğimizi, bildirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri nedir.

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, isim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası gibi veriler kişisel veridir.

2. Özel Nitelikli Kişisel Veri nedir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

3. Kişisel Verinin İşlenmesi ne demektir.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınırlandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

4. Veri Sorumlusu kimdir.

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

5. Veri İşleyen kimdir.

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu kişiler, kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen, veri sorumlusunun kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir.

6. Veri Kayıt Sistemi nedir.

Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

7. Otomatik Olarak Veri İşleme ne demektir.

Bilgisayar, telefon, saat vb. işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir.

8. Anonim Hale Getirme

(Anonimleştirme)

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

9. Alenileştirme

“Herkes tarafından bilinir kılma” anlamında olan alenileştirme kavramı, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde, kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenebileceği hallerden biri olarak sayılmıştır.

Buna göre, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle ilgili kişinin alenileştirme iradesi ile herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklamış olduğu kişisel veriler, ayrıca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın alenileştirme amacı ve Kanunun 4. maddesinde düzenlenen genel ilkeler kapsamında işlenebilecektir.

Ad, Soyadı – TC Kimlik No – Tel No – E-posta Adresi – Kan Grubu – IBAN Numarası – Araç Plakası gibi.

10. İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, işbu Aydınlatma Metni ile işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Zonline Ticaret ve Turizm A.Ş. tarafından işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri.

Ürün/Hizmet almak amacı ile üyeliğiniz aşamasında toplanan ve sonrasında üyelik profilinizi tamamlamak için düzenlediğiniz kişisel verilerinizin;

Profilim sekmesinde bulunan ve işlenen Kişisel bilgilerinizin:

 • Hesabınıza ait başlığı altında: Görünen isim, Doğum tarihiniz, Ülke, Şehir.
 • Rezervasyon bilgileriniz başlığı altında: Adınız, Soyadınız, E-mail adresiniz, Cep telefonu, Telefon, Cinsiyet, Mesleğiniz.
 • Adres bilgileriniz başlığı altında: Ülke, Şehir, İlçe, Posta kodu, Adres.
 • Fatura bilgileriniz başlığı altında: Ülke, E-mail adresiniz, Şehir, Fatura türü, İlçe, Vergi dairesi, Adres, Vergi numarası, Ticari unvan.

(Bazı firmalar ŞAHIS FİRMA statüsünde olduğu için kişisel veri içermektedir)

Aşağıdaki amaçlar doğrultusunda:

Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış, pazarlama ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.), Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla toplanarak theglobe.com.tr üzerinden SHA-256 ile X9.62 ECDSA güvenlik düzeyinde SSL sertifikasına sahip olarak güvenli bir şekilde üyelik ve işlemler için sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda 6698 sayılı K.V.K.Kanunu mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Ödeme Servislerindeki kişisel verileriniz hakkında:

İnternet üzerinden satış gerçekleştiren bir kişinin bir ödeme hizmeti şirketi ile anlaşması suretiyle müşterilerinin verilerinin işlenmesi durumda; ödeme hizmeti şirketi, satıcının veri işleyeni değildir, verilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusu statüsündedir.

Zira ödeme hizmeti şirketi;

(1) Ödemelerin doğru yapılabilmesi için müşterilerden hangi verilerin toplanması gerektiğine karar vermektedir.

(2) Toplanan verilerin hangi amaçla kullanılacağı konusunda kontrol sahibidir.

(3) Satıcıdan bağımsız olarak doğrudan kişisel verileri işlenen müşterilere uyguladığı kendi hüküm ve şartları bulunmaktadır.

(4) Satıcıdan bağımsız olarak tabi olduğu hukuki yükümlülükler bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz lokasyonu Yurt İçi ve Yurt Dışı olacak şekilde seçim yaparak satın aldığınız Ürün/Hizmetin teslimi/tedariği işlemlerinin tamamlanması için KVKK, TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, ISG Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, İş Yeri Hekimliği Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, mesleki eğitim hizmeti veren aracı eğitim kurumlarına, iş ortaklarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, hissedarlarımıza, topluluk şirketlerimize ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde Yurt İçi ve Yurt Dışına hukuka uygunluk sağlanarak aktarılmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Kişisel verileriniz, Zonline Ticaret ve Turizm A.Ş. tarafından kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenir ve her hâlükârda yasal sürenin sonuna kadar muhafaza edilir. Saklama süresinin sona ermesinin ardından kişisel verileriniz Zonline Ticaret ve Turizm A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinize, yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Zonline Ticaret ve Turizm A.Ş. KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Zonline Ticaret ve Turizm A.Ş. fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Zonline Ticaret ve Turizm A.Ş. sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunu derhal bilgilendirir.

3. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

4. Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kimlik teyidinin yapılması için gerekli resmî belgeleri ekleyerek bizzat dilekçe veya noter kanalı ile “Yeşilce Mahallesi, Diken Sokak, No:4/1 34418 Kağıthane / İstanbul / Türkiye” adresinde yer alan merkezimize yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz ve/veya web sitemizde bulunan Zonline Bilgi Talep Formu nu doldurarak kimlik teyidinin yapılması için gerekli resmî belgeleri ekleyerek iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerin kötüye kullanımı hallerinde aşağıdaki TCK maddeleri devreye girecektir.

Madde 35 Suça teşebbüsten sorumlu olmak

Madde 42 Bileşik Suç

Madde 43 Suç işleme kararı

Madde 44 Fikri İçtima

Madde 135 Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 136 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 137 Nitelikli haller

Madde 138 Verileri yok etmeme

Madde 139 Şikâyet

Madde 140 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 142/2-E Bilişim yoluyla hırsızlık suçu

Madde 243 Bilişim sistemine girme

Madde 244 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

Madde 245 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Madde 245/A Yasak cihaz veya programlar

VERİ SORUMLUSU:

Üye olmak koşulu ile Açık Rıza onayınız dahilinde ücreti karşılığında aldığınız hizmet/ürün tesliminin yerine getirilmesi esnasında işlenen kişisel verileriniz bakımından, Kanun uyarınca Zonline Ticaret ve Turizm A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup Veri Sorumlusuna aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adresi: Yesilce Mahallesi, Diken Sokak, No:4/1 34418 Kagithane / Istanbul /Türkiye
Telefon: +90 850 333 0 220
İnternet Adresi: www.theglobe.com.tr
E-Posta Adresi: info@theglobe.com.tr

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Zonline Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi   ile paylaştığım kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla  Zonline Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi tarafından işlenmesi ile ilgili olarak, www.theglobe.com.tr web adresinde bulunan  Aydınlatma Metnini  okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgilendim. Kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, www.theglobe.com.tr  web adresinde yer alan  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI hakkında Aydınlatma Metni” nin “ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ve belirtilen “ KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI” hükümlerine uygun olarak,  Zonline Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi  ve/veya  Zonline Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi   şirketine bağlı iştirakler ve/veya birimleri tarafından işlenmesine, bu verilerimin, gerektiğinde, işlenmek üzere, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara ve/veya iştirakleri ile bunların alt işverenlerine iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde – yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına, kendi özgür irademle, açıkça rıza gösteriyorum.